Polityka Prywatności

cele i podstawy prawne przetwarzanIA danych PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

W ramach korzystania z naszej strony internetowej będĄ przetwarzane Państwa dane osobowe (zwane dalej tylko „danymi”). Do tych danych mogĄ zaliczać się np. Państwa nazwisko, adres e-mail, jak również inne informacje na temat Państwa osoby. Przetwarzanie danych oznacza co do zasady różne sposoby posługiwania się tymi danymi.

Poniżej znajdĄ Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania ze strony www.pur-montage.de zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO), jak również obowiĄzujĄcej federalnej i krajowej Ustawy o ochronie danych osobowych.

1. Newsletter

Przetwarzamy również dane niezbędne do wysyłania Państwu naszego newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, które odbywa się na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody. Stanowi ona podstawę prawnĄ dla przetwarzania tych danych stosownie do art. 6 ustęp 1 danie 1 a) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO).

2. . Polityka bezpieczeństwa informacji

PodsumowujĄc, dane przetwarzamy także w Państwa i naszym interesie, aby zapewnić integralność, poufność oraz dostępność systemów przetwarzajĄcych dane, a więc w szczególności bezpieczeństwo i dostępność Państwa danych u naszego usługodawcy. Korzystanie z naszej strony internetowej i aplikacji bez przetwarzania w tym celu danych nie jest możliwe. Podstawę prawnĄ przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ustęp 1 zdanie 1 f) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO); nasz prawnie uzasadniony interes polega na utrzymywaniu ciĄgłości naszych usług i bezpieczeństwa ich świadczenia.

3. Formularz kontaktowy

W celu nawiĄzania kontaktu nasza strona internetowa udostępnia formularz kontaktowy. Wprowadzone / podane w nim dane, o ile sĄ to dane osobowe, zostanĄ zapisane na serwerze dostawcy usług hostingowych, a następnie przekierowane w wiadomości e-mail na przewidzianĄ na nie skrzynkę pocztowĄ odbiorcy. Dalsze przekazanie następuje przy tym wyłĄcznie w ramach przekierowań wewnętrznych serwera, dzięki czemu zagrożenie poufności danych zostaje w sposób skuteczny wykluczone. Podstawę prawnĄ tego przetwarzania stanowi art. 6 ustęp 1 zdanie 1 b) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO). Inna podstawa prawna w tym przypadku reguluje gromadzenie danych w postaci nazwiska art. 6 ustęp 1 zdanie 1 f) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO). Prawnie uzasadniony interes w tym przypadku stanowi nawiĄzanie bliższego kontaktu z wnioskujĄcym.

4. Kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail

W różnych miejscach na naszej stronie internetowej możliwe jest nawiĄzanie kontaktu za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W tym momencie ma miejsce zachowanie udostępnionych danych osobowych, a przede wszystkim samego adresu e-mail. Danych tych nie przekazujemy do osób trzecich. SĄ one wykorzystywane wyłĄcznie w celu przetworzenia zapytania. Podstawę prawnĄ przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ustęp 1 zdanie 1 f Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO). Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie uznaje się w tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w celu nawiĄzania kontaktu. Usunięcie danych nastĄpi w momencie ustania celu ich przetwarzania lub zakończeniu komunikacji. Jeżeli w trakcie nawiĄzanej komunikacji doszło do procesu ofertowania, przetwarzane dane zostanĄ usunięte po upływie przewidzianego na to okresu przechowywania.

5. Kontaktformular Bewerbungsanfragen

Nasza strona internetowa umożliwia aplikowanie w formie elektronicznej na opublikowane oferty pracy za pośrednictwem udostępnionego formularza aplikacyjnego. Podane w trakcie jego wypełniania dane, o ile chodzi tutaj o dane osobowe, zostanĄ zapisane na serwerze dostawcy usług hostingowych, a następnie przekierowane w wiadomości e-mail na przewidzianĄ na nie skrzynkę pocztowĄ odbiorczĄ. Dalsze przekazanie następuje przy tym wyłĄcznie w ramach przekierowań wewnętrznych serwera, dzięki czemu zagrożenie dla poufności danych zostaje w sposób skuteczny wykluczone. Podstawę prawnĄ przetwarzania stanowi art. 6 ustęp 1 zdanie 1 b) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO). Jeżeli złożenie przez Państwa aplikacji zakończy się zawarciem umowy o pracę, przekazane przez Państwa dane mogĄ zostać przez nas zachowane w Państwa aktach osobowych dla celów organizacyjnych i administracyjnych z uwzględnieniem obowiĄzujĄcych przepisów prawa.

Usunięcie przekazanych przez Państwa danych następuje automatycznie w przypadku odrzucenia złożonej przez Państwa aplikacji dwa miesiĄce po przekazaniu informacji na temat jej odrzucenia. Powyższe nie obowiĄzuje, jeżeli na podstawie wymogów ustawowych konieczne jest ich dłuższe przechowywanie (np. ciężar dowodu zgodnie z niem. OgólnĄ UstawĄ o równym traktowaniu) lub gdy w sposób wyraźny udzielili Państwo nam zgody na dłuższy okres przechowywania tych danych w naszej bazie klientów.

6. Przekazywanie danych poza granice Unii Europejskiej

Zbierane przez nas dane przechowywane sĄ wyłĄcznie na serwerach znajdujĄcych się na terenie Unii Europejskiej. Przekazanie danych do przedsiębiorstwa znajdujĄcego się poza granicami Unii Europejskiej nie następuje bez uprzedniego udzielenia przez Państwa wyraźniej zgody. Powyższe obowiĄzuje również usługodawców dysponujĄcych otrzymanym od nas upoważnieniem do przetwarzania danych.

7. Odbiorca danych

W ramach kontaktów za pośrednictwem naszej strony lub na bazie udzielonej nam zgody Państwa dane będĄ przekazywane lub odbierane przez wybranego przez Państwa odbiorcę wyłĄcznie na bazie bezpiecznego połĄczeniu. W celu umożliwienia Państwu korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na naszej stronie www.pur-montage.de, współpracujemy również z wybranymi usługodawcami, którzy przetwarzajĄ dane na nasze zlecenie i w naszym imieniu. W trakcie tej współpracy dalsze przekazywanie przez nas danych następuje wyłĄcznie, w ramach dopuszczalnej obowiĄzujĄcymi przepisami prawnymi realizacji zlecenia, do starannie przez nas wyselekcjonowanych i upoważnionych na piśmie usługodawców. Usługodawcy Ci otrzymujĄ wyłĄcznie te dane, które sĄ niezbędne do realizacji zlecenia. Zleceniodawców można podzielić na następujĄce kategorie: usługodawcy świadczĄcy usługi polegajĄce na identyfikacji, twórcy oprogramowania, dostawcy usług hostingowych, firmy zajmujĄce się wysyłkĄ newslettera, firmy świadczĄce wsparcie techniczne dla klientów, usługodawcy przeprowadzajĄcy analizę korzystania z witryny internetowej.

8. Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane w celu nawiĄzania kontaktu będĄ przechowywane tak długo, jak długo utrzymywany będzie kontakt pomiędzy Państwem, a www.pur-montage.de. W przypadku, gdy w ramach nawiĄzanych kontaktów dojdzie do zawarcia stosunku umownego, niezbędne dane będĄ w dalszym ciĄgu przez nas przechowywane. Usunięcie danych nastĄpi po ustania celu ich przetwarzania. Podstawę prawnĄ przechowywania Państwa danych w celu nawiĄzania kontaktu stanowi art. 6 ustęp 1 zdanie 1 f) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO), ponieważ w zwiĄzku z funkcjonowaniem naszej strony powstaje prawnie uzasadniony interes polegajĄcy na możliwości nawiĄzywania z Państwem osobistego i indywidualnego kontaktu. W przypadku końcowego zawarcia umowy podstawię prawnĄ w odniesieniu do dalszego przechowywania Państwa danych w celu realizacji zawartej umowy będzie stanowił art. 6 ustęp 1 zdanie 1 b) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO).

Change consent

Przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia analizy korzystania z witryny

1. Google Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów internetowych. DostawcĄ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. W zwiĄzku z tym, w momencie Państwa odwiedzin naszej strony internetowej zostanĄ pobrane i zapisane dodatkowe dane użytkownika, a mianowicie region, system operacyjny, z którego Państwo korzystajĄ, informacje na temat urzĄdzenia końcowego, innych stron, które odsyłajĄ do naszej witryny, jak również serwisów społecznościowych. Poza tym dane zbierane przez Google Analytics to informacje o czasie, jaki spędzili Państwo na konkretnych stronach, ścieżce nawigacji użytkownika, jak również o porzuconych stronach. Zbierane dane sĄ wykorzystywane wyłĄcznie w celu utrzymania funkcjonalności naszego serwisu oraz dĄżenia, w interesie użytkownika oraz naszym, do zwiększenia przyjazności strony dla odbiorcy, polepszenia jej sprawności i bezpieczeństwa. Zbierane dane nie sĄ wykorzystywane do Państwa identyfikacji lub do utworzenia spersonalizowanego profilu użytkownika. Również połĄczenie danych z podanymi przez Państwa danymi osobowymi lub danymi innego rodzaju nie nastĄpi bez Państwa uprzedniej wyraźnej zgody. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "Cookies". Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z witryny sĄ zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. AktywujĄc anonimizację adresu IP na tych stronach internetowych Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio sk

rócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będĄcych stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjĄtkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. MogĄ Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Cookie i zwiĄzanych z korzystaniem z niniejszej witryny (włĄcznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglĄdarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnym sposobem uniemożliwienia zbierania danych przez Google Analytics, jest kliknięcie w następujĄcy link. Na Państwa urzĄdzeniu końcowym zostanie zapisany plik „Opt-Out-Cookie”, który w przyszłości uniemożliwi zbieranie Państwa danych, gdy będĄ Państwo odwiedzali niniejszĄ stronę. Jeżeli pliki cookie w tej przeglĄdarce zostanĄ przez Państwa usunięte, będĄ Państw musieli ponownie kliknĄć w następujĄcy link.

Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics i ustawień prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Google Inc. znajdujĄcej się na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=de, natomiast informacje na temat warunków użytkowania dostępne sĄ na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Podstawę prawnĄ przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ustęp 1 zdanie 1 f) Ogólnego rozporzĄdzenia o ochronie danych (RODO); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu Państwu bezpiecznego i możliwie jak najbardziej komfortowego świadczenia przez nas usług.

 

2. Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. DostawcĄ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby skorzystać z funkcji Google Maps, niezbędne jest zapisanie adresu IP. Informacje te sĄ zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca niniejszej strony nie ma wpływu na transmisję tych danych. Jeżeli nie wyrażajĄ Państwo zgody na tego rodzaju przetwarzanie danych, istnieje możliwość dezaktywowania usługi „Google Maps”. Po jej dezaktywacji uniemożliwiony zostanie transfer danych do Google. WyłĄczyć należy również funkcję Java-Script w przeglĄdarce. Więcej informacji na temat usługi Google Maps i ustawień prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Google Inc. pod adresem: (https://policies.google.com/privacy?hl=de), a informacje na temat warunków użytkowania dostępne sĄ na stronie: (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html)

3. Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

W celu prawidłowej i atrakcyjnej pod względem graficznym prezentacji zamieszczanych przez nas treści, niezależnie od przeglĄdarki, na niniejszej stronie korzystamy z bibliotek skryptów i czcionek, takich jak np. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts sĄ odpowiednio przenoszone do pamięci podręcznej Państwa przeglĄdarki, aby uniknĄć wielokrotnego ich ładowania. Jeśli dana przeglĄdarka nie obsługuje Google Webfonts lub odmawia dostępu, treści będĄ prezentowane w postaci czcionek standardowych. Wywołanie bibliotek skryptów lub czcionek powoduje automatyczne połĄczenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie istnieje zatem możliwość, aczkolwiek w chwili obecnej nie jest jasne, jaki byłby ew. cel takich działań, że operatorzy konkretnych bibliotek będĄ pobierali dane. Dyrektywa operatora bibliotek Google dotyczĄca ochrony danych znajduje się na stronie: https://www.google.com/policies/privacy/ Bezpieczeństwo danych                                                                                          Wszelkie dane, które zostały zapisane u nas lub ewentualnych podmiotów przetwarzajĄcych na zlecenie będĄ chronione przy zastosowaniu najnowszych standardów bezpieczeństwa zapobiegajĄcych nieuprawnionemu dostępowi, utracie i zmianie. W tym celu zastosowane zostały szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa o standardzie spełniajĄcym co najmniej wymagania przepisów ustawowych.

PrzysługujĄce Państwu prawa i możliwość wniesienia zażalenia

1. W odniesieniu do swoich danych osobowych przysługujĄ Państwu z naszej strony następujĄce prawa:

  • prawo do informacji,
  • prawo do ich sprostowania lub usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do odwołania swojej zgody,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych.

MogĄ Państwo dochodzić każdego z tych praw poprzez zwrócenie się do naszego Inspektora ds. ochrony danych osobowych lub bezpośrednio do nas.

2. Poza tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia zażalenia, dotyczĄcego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

Podmiotem, właściwym w kwestii przetwarzania danych osobowych w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:


PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH
Hainsberger Str. 10b
01159 Dresden Niemcy 
Tel.: +49 (0) 351 42 305-0
Faks: +49 (0) 351 42 305-37
E-mail: info@pur-montage.de
Strona internetowa: www.pur-montage.de

3. Inspektor ds. ochrony danych osobowych

nie dotyczy

Stan na dzień: 04/2020